Política de privacitat

A través del present avís, s’informa que les dades personals que es proporcionin a través d’aquest web seran tractades per Matas Advocats Associats, S.L.P amb CIF B10940922, i domicili al c/ Tavern, 41, 1r A de Barcelona (CP: 08006) , Telèfon: 93 323 80 66, E-Mail: info@matasadvocats.com

La finalitat del tractament de les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la vostra petició o consulta que realitzin a través del present lloc web.
El consentiment prestat, que constitueix la base jurídica que legitima el tractament de les dades, és revocable en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides al formulari de dades.

En cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, el Prestador del Servei podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s’efectuï.
Les dades facilitades es conservaran fins que el moment en què els usuaris decideixin revocar el consentiment al tractament.
Els usuaris hauran d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l’emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

El Prestador del Servei ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits a la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles .

Igualment, el Prestador del Servei es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment del estat de la tecnologia.
El titular de les dades té dret a sol·licitar l’accés a aquestes, la seva rectificació o supressió, així com a la limitació del seu tractament, a oposar-s’hi i la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos al Reglament General de Protecció de Dades, dirigint una comunicació escrita a Matas Advocats Associats S.L.P a la següent adreça postal Carrer Tavern 41, 1r A 08006, Barcelona i/o electrònica info@matasadvocats.com on s’acrediti la identitat de l’usuari.

En cas que el Prestador del Servei prestés algun tipus de servei especial en què determini unes previsions específiques diferents a aquestes, quant a la protecció de dades, tindrà primacia l’aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per sobre de les presents, en cas de discrepàncies.

Si heu atorgat el vostre consentiment per a alguna finalitat concreta, teniu dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per això podrà emprar els formularis habilitats per l’empresa, o bé adreçar un escrit a Matas Advocats Associalts S.L.P a la següent adreça postalCarrer Tavern 41, 1r A 08006, Barcelona o també podeu enviar un email a info@matasadvocats.com.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant de l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del vostre lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que preveu l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si no voleu rebre més informació sobre els nostres serveis, podeu donar-vos de baixa a la següent adreça de correu electrònic de l’entitat, indicant a l’assumpte “No enviar correus”.